PL EN

Etyka publikacyjna

 
Redakcji „Zeszytów Naukowych PIM MSWiA” zależy na utrzymaniu standardów publikacji w czasopiśmie. W celu zapewnienia wysokiego poziomu standardów etycznych w publikacjach naukowych artykuły są zatem oceniane pod kątem spełniania standardów etycznych, rzetelności i znaczenia naukowego.

Autorstwo pracy
Redakcja zwraca uwagę, że autorstwo należy ograniczyć do osób, które znacząco przyczyniły się do powstania danej pracy, tzn. wniosły istotny wkład w koncept i realizację badań oraz interpretację wyników badań, które będą publikowane.
Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali uwzględnieni i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Ujawnienie i konflikt interesów
Redakcja prosi autorów o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zgłaszanie możliwych konfliktów interesów wynikających z powiązań instytucjonalnych, służbowych bądź finansowych.

Standardy składania tekstu

Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie.

Błędy wykryte po złożeniu tekstu
Autorzy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o redakcji o błędach lub nieścisłościach odkrytych po złożeniu i/lub publikacji tekstu.

Oryginalność i plagiat

Do redakcji winny być przekazywane wyłącznie prace o charakterze oryginalnym. Autorzy zgłaszanych prac powinni upewnić się, że fragmenty cytowanych dzieł innych autorów/pochodzące z innych źródeł zostały w prawidłowy sposób zacytowane/oznaczone, tak aby praca lub jej fragmenty nie nosiły znamion plagiatu. Ten ostatni będzie bowiem traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne. Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych będą stanowić przesłankę do odrzucenia artykułu. Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.
 
Journals System - logo
Scroll to top