PL EN

Instrukcje dla autorów

 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA są czasopismem wydawanym przez Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w wersji elektronicznej. Zeszyty Naukowe PIM MSWiA publikują prace oryginalne, przeglądowe, artykuły redakcyjne, komentarze, krótkie doniesienia, opisy przypadków i listy do redakcji, a także artykuły specjalne i dokumenty uzgodnieniowe/rekomendacje kliniczne, stanowiące podstawę do praktykowania medycyny opartej na dowodach naukowych w trzech głównych działach/kategoriach:

  1. Praktyka kliniczna
  2. Nauki o zdrowiu
  3. Prawo i ekonomika zdrowia

Językiem publikacji jest język polski, streszczenia artykułów muszą być w języku polskim oraz angielskim.

Prace należy przesyłać do Redakcji wyłącznie drogą elektroniczną, z wykorzystaniem panelu redakcyjnego dostępnego na stronie www.csk-science.com, przechodząc do zakładki "Wyślij swój artykuł" postępując zgodnie z instrukcjami w oprogramowaniu. Pozostałe rodzaje zgłoszeń tj. sprawozdania z konferencji i recenzje książek prosimy kierować na adres: zeszytynaukowe@cskmswia.gov.pl

Prace przedłożone w języku angielskim muszą posiadać streszczenie w języku polskim i są zwolnione z opłat.

1. Artykuły oryginalne, przeglądowe/poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji

a. Artykuły oryginalne

Artykuł oryginalny musi zawierać następujące segmenty (części):
• wprowadzenie,
• cel,
• materiał i metody,
• wyniki,
• dyskusję,
• wnioski,
• literaturę (odniesienia).

Liczba słów artykułu oryginalnego nie powinna przekraczać 5000, w przypadku dłuższych prac o szczególnie istotnej dla nauki wartości Redaktor Naczelny może podjąć decyzję o ich publikacji. W artykule można zamieścić nie więcej niż 4 tabele i 4 ryciny, a górny limit dotyczący piśmiennictwa wynosi 50 pozycji.
Streszczenia artykułów oryginalnych powinny składać się maksymalnie z 250 słów i być podzielone na: wprowadzenie i cel, materiały i metody, wyniki, wnioski - w języku polskim oraz angielskim.

b. Artykuły przeglądowe/poglądowe

Artykuł przeglądowy/poglądowy musi zawierać:
• wprowadzenie,
• cel,
• opis stanu wiedzy,
• streszczenie,
• literaturę (odniesienia).

Liczba słów artykułu przeglądowego/poglądowego nie powinna przekraczać 10000, natomiast jego streszczenia w języku polskim oraz angielskim powinny składać się z 250 słów i być podzielone na: wprowadzenie cel, skrócony opis stanu wiedzy, streszczenie. Wskazane jest zawarcie najważniejszych danych w tabelach i na rycinach - informacje tam zawarte nie powinny być powtarzane w tekście. W artykule można zamieścić nie więcej niż 5 tabel i 5 rycin, a limit dotyczący piśmiennictwa wynosi 100 pozycji.

Artykuły oryginalne i przeglądowe muszą zawierać od 3 do 10 słów kluczowych wybranych z uwzględnieniem terminów zawartych w MeSH „ Medical Subject Headings ”, w języku polskim oraz angielskim.

c. Opisy przypadków

Opisy przypadków nie powinny przekraczać 1000 słów, ale z wyłączeniem abstraktu i referencji (te elementy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum), a ich streszczenia w języku polskim oraz angielskim powinny składać się maksymalnie ze 100 słów. W opisie przypadku można zamieścić nie więcej niż 1 tabelę i 5 rycin, natomiast limit dotyczący piśmiennictwa wynosi 10 pozycji.

d. Listy do redakcji i krótkie doniesienia

Listy do redakcji powinny zawierać do 1000 słów. Można w nim zamieścić nie więcej niż 1 tabelę i 2 ryciny, natomiast limit dotyczący piśmiennictwa wynosi 5 pozycji.

e. Inne typy artykułów

Formaty publikowanych komentarzy redakcyjnych, artykułów specjalnych i dokumentów uzgodnieniowych wymagają uzgodnienia z redakcją czasopisma.

2. Referencje - spis źródeł

Za spis źródeł odpowiada autor. Odnośniki cytowanych w tekście źródeł powinny być umieszczane w nawiasach kwadratowych w kolejności ich cytowania.

Spis źródeł należy przesłać bezpośrednio w systemie redakcyjnym w formacie zgodnym z zasadami określonymi w dokumencie „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”, zwany także stylem „Vancouver”.

Każda pozycja powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skrócony tytuł czasopisma, rok wydania, numer tomu, numer wydania, numery pierwszej i ostatniej strony; jeśli autorów jest więcej niż trzech, po trzecim nazwisku, dodajemy „i wsp.”; nie wymieniamy kolejnych Autorów.

Skróty tytułów czasopism indeksowanych w bazie danych Medline (PubMed) należy cytować zgodnie z katalogiem NLM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog), a tytuły pozostałych czasopism według wersji przekazanej przez redakcję poszczególnych czasopism.
Jeżeli artykuł posiada numer DOI (Digital Object Identifier), proszę wpisać go na końcu rekordu bibliograficznego jako pełny link, np. https://doi.org/10.26444/aaem/94675 .
Odnośniki do stron internetowych powinny zawierać datę pobrania lub sprawdzenia pliku w nawiasach po adresie URL (Uniform Resource Locator).
Interpunkcję należy zachować dokładnie zgodnie z przykładami odsyłaczy przedstawionymi poniżej:

Artykuł w czasopiśmie

Kowalski A, Nowak J, Uss A i wsp. Potencjalne źródła stresu w szpitalnym środowisku pracy - badania pilotażowe. Chr Hosp Environ. 2021; 25 (1): 132-140. https://doi.org/33.3333/che/333333.

Książki i monografie
Słowacki J, Gombrowicz W. Szpitalny savoir-vivre. 2nd ed. Kosciusko (MS) Publishers, 2007.

Sekcja w książce
Sienkiewicz H, Prus B, Konopnicka M, et al. Zagrożenia zdrowotne w ortopedii. W: Sienkiewicz H, Konopnicka M, redaktorzy. Toksyczność materiałów opatrunkowych. Toksykologiczne aspekty pracy w szpitalu, Warszawa; 2001. s. 333-344.

Kochanowski J, Krasicki I. Nadciśnienie i niedociśnienie. W: Norwid CK, Żeromski S, red. Ciśnienie tętnicze: fizjologia i patofizjologia. 2nd ed. Warszawa: Kruk Press; 1998. s. 41-69.

Materiał konferencyjny
Orzeszkowa E, Kraszewski J. Ostatnie postępy w kardiologii klinicznej. Materiały z XII Międzynarodowego Kongresu EKG i Kardiologii Klinicznej; 15-19 listopada 1998; Warszawa, Polska. Amsterdam: Elsevier; 1999.

Materiały internetowe
Wyspiański S, Fredro A. Objawy stresu wśród pracowników opieki zdrowotnej. PPP Online Early http://www.pppsychiatry.org/index.php/ppp/article/view/999 (dostęp: 2020.33.33).

3. Ocena manuskryptu (zasada recenzowania publikacji)

Informacja o przyjęciu artykułu do procesu recenzowania jest przekazywana Autorowi korespondencyjnemu w ciągu 15 dni roboczych.

- Akceptacja wstępna - Redaktor Naczelny/Z-ca Redaktora Naczelnego/Redaktor Działu ZN PIM MSWiA dokonuje wstępnej oceny pod kątem zgodności artykułu w zakresie problematyki, która jest prezentowana w ZN PIM MSWiA, a w przypadku braku takiej zgodności ma prawo podjąć decyzję o zwrocie artykułu.

- Po zakwalifikowaniu artykułu do dalszej recenzji, artykuł zostanie przesłany z prośbą o opinię do co najmniej dwóch recenzentów.

- Artykuły recenzowane są z zachowaniem zasad anonimowości Autorów oraz Recenzentów, PO otrzymaniu recenzji są one przekazywane Autorowi korespondencyjnemu, (Autor/Autorzy zapoznają się z recenzjami bez ujawniania nazwisk recenzentów - raz w roku czasopismo publikuje listę współpracujących recenzentów).

- Na podstawie otrzymanych recenzji Redaktor Naczelny/Z-ca Redaktora Naczelnego/Redaktor Działu ZN PIM MSWiA podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji w ZN PIM MSWiA.

- W przypadku, gdy rękopis wymaga korekty, zgodnie z uwagami Recenzentów, Redaktor Naczelny/Z-ca Redaktora Naczelnego/Redaktor Działu ZN PIM MSWiA może podjąć decyzję, (po dokonaniu przez autora (-ów) niezbędnych poprawek), o ponownym przesłaniu pracy/manuskryptu do powtórnej recenzji.

- Artykuł, który został zaakceptowany przez Redaktor Naczelny/Z-ca Redaktora Naczelnego/Redaktor Działu do publikacji w ZN PIM MSWiA jest objęty procesem rejestracji i otrzymuje numer DOI po wpłynięciu opłaty publikacyjnej w wysokości 0,00 zł na rachunek bankowy, wskazany na stronie internetowej ZN PIM MSWiA, podając imię i nazwisko autora, a w przypadku kilku autorów - imię i nazwisko autora do korespondencji, tytuł nadsyłanego artykułu oraz numer nadany pracy, z zastrzeżeniem, że płatność traktowana jest jako wpływ gotówki na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej ZN PIM MSWiA.

- Artykuł, któremu nadano numer DOI, jest niezwłocznie publikowany na stronie internetowej czasopisma w zakładce Ahead of print.

- Artykuły autorstwa/współautorstwa Recenzentów, którzy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem artykułu ze swoim udziałem wystawili co najmniej 2 recenzje artykułów w ZN PIM MSWiA, są zwolnienie z opłat.

- Autor/autorzy artykułów przyjętych do publikacji są informowani o pozytywnej decyzji o publikacji artykułu, drogą mailową (na życzenie Autorów Redakcja może wystawić zaświadczenie o przyjęciu artykułu do publikacji).

- Autorzy artykułów, które nie zostały przyjęte do publikacji, są o tym fakcie informowani drogą mailową.

- W szczególnych przypadkach Redaktor Naczelny/Z-ca Redaktora Naczelnego/Redaktor Działu może podjąć decyzję o publikacji artykułu w oparciu o opinię jednego recenzenta lub decyzję zespołu redakcyjnego.

4. Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship

„Ghostwriting” - „ghostwriting” jest to tworzenie artykułu przez profesjonalnego pisarza, który pisze książki, artykuły itp., na podstawie dostarczonych szczegółowych informacji, ale praca jest oficjalnie przypisywana komuś innemu, bez nazwiska ghostwritera) wspomniany);
„Guest authorship” - „guest authorship” występuje wtedy, gdy wkład danego Autora jest bardzo mały lub nie ma go wcale, mimo że jest on/ona wymienionym autorem / współautorem manuskryptu.
„Ghostwriting” oraz „Guest authorship” są przejawem naukowej nierzetelności, a wszystkie ujawnione przypadki będą upubliczniane, w tym poprzez zawiadamianie odpowiednich stron (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia redaktorów naukowych itp.

- Redakcja wymaga od Autorów artykułów, aby ujawnili wkład poszczególnych autorów w pracę (z podaniem ich przynależności do poszczególnych części wkładu, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
- Redakcja wymaga udzielenia informacji dotyczących źródeł finansowania artykułu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („ujawnianie informacji finansowych”), zgodnie z formularzem deklaracji konfliktu interesów.
- Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce.

- Autor korespondencyjny ponosi pełną odpowiedzialność za nadesłaną pracę.

5. Zastrzeżenia

Artykuły, które nie dotyczą problematyki czasopisma i nie spełniają wymagań dotyczących układu tekstu i referencji, nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów składniowych, poprawiania nazewnictwa, dokonywania niezbędnych skrótów, poprawiania i uzupełniania referencji bez uprzedniej konsultacji z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń; w związku z tym wszelkie cytaty i ich tłumaczenia z języków obcych muszą być przygotowane przez odpowiedzialnego autora artykułu.

6. Oświadczenia

Wraz ze złożeniem artykułu do recenzji, autor/autorzy artykułu są zobowiązani do przesłania do ZN PIM MSWiA listu przewodniego.

Przed publikacją Autor/Autorzy nadesłanych artykułów są zobowiązani do:

a) złożenia do ZN PIM MSWiA pisemnego zaświadczenia z PODPISAMI WSZYSTKICH autorów, że artykuł nie został nigdzie wcześniej opublikowany ani przesłany do publikacji w jakimkolwiek innym czasopiśmie (zgodnie z informacjami zawartymi w deklaracji konfliktu interesów);

b) przedłożenia ZN PIM MSWiA pisemne zaświadczenie z PODPISAMI PRAWNYMI WSZYSTKICH autorów, dotyczące przeniesienia praw autorskich do artykułu, podpisane przez autora (autorów) artykułu i zaakceptować pełny tekst Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Poland (znany również jako CC BY-NC);

Świadectwa, o których mowa w podpunkcie (a, b) i (c), muszą być dostarczone w formie elektronicznej, jako skan dokumentu podpisanego przez autora (ów), z zastrzeżeniem, że oryginały certyfikatów należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres siedziby ZN PIM MSWiA.

Deklarację konfliktu interesów oraz deklarację wyboru szybkiej ścieżki publikacji należy załączyć wraz z plikami manuskryptu w systemie redakcyjnym.

Szanowni Autorzy, w przypadku zmiany tytułu artykułu prosimy o dostarczenie nowych certyfikatów z proponowanym ZMIENIONYM TYTUŁEM z czytelnymi podpisami WSZYSTKICH AUTORÓW

7. Wymagania dotyczące formatowania rękopisu i ilustracji

Manuskrypt należy przesłać w postaci plików elektronicznych bez ostatecznego formatowania (najlepiej czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, akapity wyróżnione odstępem 1 wiersza między poszczególnymi akapitami, tytuły nie mogą być wyróżniające się inną czcionką, nie dziel wyrazów między wierszami, kolumny w tabelach podzielone pojedynczym tabulatorem, potwierdzenia wstawiane automatycznie, nie formatuj przez powtarzanie spacji, nie poprzedzaj znaków interpunkcyjnych spacjami).
 
Journals System - logo
Scroll to top