PL EN
Porównanie czasu przeżycia kobiet z rakiem piersi w zależności od tego, czy brały udział w programie przesiewowych badań mammograficznych
 
Więcej
Ukryj
1
Campus in Warsaw, University of Humanities and Economics in Lodz, Polska
 
2
Klinika Ginekologii i Położnictwa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Polska
 
3
Zakład programów zdrowotnych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Polska, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-04-2022
 
 
Data akceptacji: 07-09-2022
 
 
Data publikacji: 15-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Wierzba   

Campus in Warsaw, University of Humanities and Economics in Lodz, dra Sterlinga 26, 90-212, Łódź, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe CSK MSWiA w Warszawie 2022;1(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym kobiet w Polsce. Ważnym badaniem pozwalającym na wczesne wykrycie choroby i wprowadzenie skutecznego leczenia jest profilaktyczna mammografia przesiewowa. Celem pracy było porównanie czasu przeżycia kobiet z rakiem piersi biorących udział w programie badań przesiewowych w stosunku do kobiet, które nie poddały się tym badaniom. Materiał i metody: Materiał do analizy uzyskano z baz danych NFZ. Były dwie grupy pacjentów w wieku 50-69 lat, u których w 2010 roku zdiagnozowano raka piersi, łącznie 12093 kobiet. Okres obserwacji kończył się albo w momencie zgonu pacjentki, albo z końcem obserwacji, tj. 31 grudnia 2016 r. W badanej grupie 5071 kobiet nie zostało poddanych badaniom mammograficznym, a 7022 kobiety przeszły badania profilaktyczne. Średnie czasy przeżycia porównano w obu grupach metodą estymacji Kaplana-Meiera, wiarygodność oceniono testami statystycznymi: log-rank, Wilcoxona, -2Log (LR) z istotnością statystyczną p < 0,05. Wyniki: Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy badanymi grupami (p <0,001). Odsetek 5-letnich przeżyć wyniósł 61,4% w grupie kobiet bez profilaktycznego badania przesiewowego przed diagnozą w porównaniu z 85,8% w grupie wykonujących badania wyniósł 58,7 miesięcy w grupie bez profilaktycznych badań przesiewowych i 75 miesięcy w grupie, która miała profilaktyczne badania mammograficzne. Wnioski: Przeprowadzenie mammograficznych badań przesiewowych u kobiet zagrożonych zachorowaniem na raka piersi, tj. między 50 a 69 rokiem życia, statystycznie zwiększa średni czas przeżycia i daje znacznie większą szansę na 5-letnie przeżycie w porównaniu do kobiet, które nie poddają się badaniom przesiewowym piersi rak. Programy badań przesiewowych mogą mieć istotny pozytywny wpływ na długość i jakość życia kobiet z rakiem piersi w Polsce.
Journals System - logo
Scroll to top