PL EN
Urazowość polskich strażaków związana ze sportem pożarniczym w latach 2014-2022
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Medical Rescue, John Paul II University in Biala Podlaska, Polska
 
2
Faculty of medical sciences, Academy of Applied Sciences Mieszka I in Poznan, Poland, Polska
 
3
Institute of safety engineering, Fire Universitiy, Polska
 
4
District headquarters, State Fire Service, Polska
 
5
Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-11-2023
 
 
Data akceptacji: 12-01-2024
 
 
Data publikacji: 12-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Dudziński   

Department of Medical Rescue, John Paul II University in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2023;1(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Służba strażaków w jednostce ratowniczo-gaśniczej (JRG) obejmuje ratowanie poszkodowanych osób, ograniczanie i kontrolowanie rozprzestrzeniania się pożaru, eliminacji miejscowych zagrożeń, działań ratowniczo-gaśniczych podczas zagrożeń pogodowych, przemysłowych, budowlanych, drogowych. Podczas tych interwencji strażacy ryzykują własne życie i zdrowie, ratując innych ludzi, zwierzęta lub mienie. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z wysokimi obciżeniami psychofizycznymi ze względu dużą liczbę czynników ryzyka, pracy pod presją czasu, zmiennych i niekorzystnych warunkach. Cel: Analiza urazów związanych ze sportem pożarniczym podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2014-2022 w całej Polsce. Materiał i metody: Badanie obejmowało analizę danych pochodzących z Biura Kadr, Wydziału ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej, gromadziło dane z całej Polski w postaci rocznej analizy stanu wypadkowości. Raporty obejmowały liczbę poszkodowanych strażaków, wiek i staż służby poszkodowanych, przyczynę i okoliczności zaistnienia wypadku (urazu), z uwzględnieniem podziału na wypadki indywidualne i zbiorowe, oraz lokalizację (województwo). Wyniki: W okresie objętym analizą wystąpiło 630 zdarzeń (Mean 70,1; SD 36,3), które doprowadziły do urazów strażaków związanych ze sportem pożarniczym. Zdarzenia te stanowiły 10,9% wszystkich urazów związanych ze sportem, ustępując dyscyplinom drużynowym: piłka nożna 61% urazów sportowych, siatkówka 19% urazów sportowych. Wnioski: Sport pożarniczy przybliża charakterystykę wielu zdarzeń, z którymi strażacy mierzą się podczas służby. Konkurencje w zawodach sportowo-pożarniczych symulują zadania bojowe strażaków. Raporty BHP nie umożliwiły analizy danych dotyczących wieku i stażu służby kontuzjowanych strażaków. Trening strażaków związany z uczestnictwem w zawodach może wpływać korzystnie na stan psychofizyczny podczas realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych.
Journals System - logo
Scroll to top