PL EN
Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM) jako nowy model kompleksowej opieki nad pacjentem geriatrycznym w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
-, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o., Polska
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Zakład Zdrowia Populacyjnego, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 04-01-2024
 
 
Data publikacji: 04-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Warsz   

-, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o., Siedlce, Polska
 
 
Zeszyty Naukowe PIM MSWiA 2023;1(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Starzenie się społeczeństwa wymusiło zmiany organizacji opieki geriatrycznej, w tym tworzenie jej nowych form, do których zaliczają się Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM). Celem pracy była charakterystyka modelu opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym pacjentami geriatrycznymi) w Dziennych Domach Opieki Medycznej funkcjonujących w Polsce w latach 2016-2023. Analizie poddano dane dotyczące organizacji i funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Medycznej w Polsce, w tym na podstawie aktów prawnych, informacji publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz stron internetowych i dokumentów placówek prowadzących DDOM w Polsce. Skrócony opis stanu wiedzy: Dzienny Dom Opieki Medycznej jest instytucją opiekuńczo-leczniczą przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, zagrożonych hospitalizacją lub bezpośrednio po niej. Tworzenie i prowadzenie pierwszych 52 Dziennych Domów Opieki Medycznej w Polsce rozpoczęło się w roku 2015 od pilotażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Odbiorcami wsparcia w ramach DDOM są osoby, które na skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały od 40 do 65 punktów, w szczególności chorzy po 65 roku życia. Świadczenie DDOM jest bezpłatne. Czas pobytu pacjenta w dziennym domu opieki powinien zawierać się pomiędzy 30 a 120 dniami roboczymi. DDOM-y zapewniają uczestnikom programu: zajęcia rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską, konsultacje medyczne, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową i zajęcia dodatkowe, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych. Opieka pacjentów realizowana jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. Streszczenie: Dzienny Dom Opieki Medycznej jest usługą medyczną, dedykowaną osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym. Pobyt w DDOM-u przyczynia się do poprawy stanu zdrowia pacjenta w wymiarze funkcjonalnym, fizycznym i psychicznym. Ponadto funkcjonowanie DDOM-ów pozytywnie wpływa na cały system opieki zdrowotnej w Polsce poprzez odciążenie form lecznictwa zamkniętego i otwartego. Barierę stanowią ograniczone ramy czasowe i finansowe projektu.
Journals System - logo
Scroll to top